Práce

Dušan Kochol : BRITSKÁ MÓDNA FOTOGRAFIA OD ROKU 1945 DO ROKU 2000

Autor: Dušan Kochol
Teoretická doktorská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2015

Dizertačná práca pozostáva z dvoch častí, pričom prvá obsahuje teoretický náčrt problematiky, metodologické východiská a ich fi lozofi cké podložie. Druhá časť je interpretačná, dominuje v nej historiografi cký aspekt, chronologicky ohraničený prevažne na 2. polovicu 20. storočia, z hľadiska (kulturologickej) geografi e na Veľkú Britániu. Materiálovým východiskom práce je módna fotografi a ako jav kultúry. Jej podstata tkvie v mediálnosti, keďže úzko súvisí s reklamou, je refl ektovateľná z hľadiska ekonómie, ale zároveň jej podstatnou črtou je (umelecká) kreativita, takže z tejto stránky je najviac v dotyku s umenovedou. Cieľom práce je zmapovať, analyzovať, usúvzťažniť a súhrnne opísať módnu fotografi u danej doby.

Dušan Kochol: BRITSKÁ MÓDNA FOTOGRAFIA OD ROKU 1945 DO ROKU 2000 (PDF soubor)