Práce

David Doroš : CAMERA OBSCURA V SÚČASNEJ FOTOGRAFII

Autor: David Doroš
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2018

V tejto bakalárskej práci sa snažím po stručnom zhrnutí histórie a vysvetlenia princípu camery obscury, poukázať na skupine fotografov pracujúcich s touto technikou, na rôzne prístupy a rozobrať ich vplyv na výsledné fotografie. Cieľom je zhodnotiť prínos camery obscury pre výsledné fotografie, poukázať na rozdiely oproti klasickej rýchlej fotografií, ale rovnako aj na slabiny a úskalia tejto techniky. Táto práca sa nesnaží poskytnúť ucelený prehľad všetkých autorov pracujúcich s camerou obscurou v súčasnosti, ale na vhodne vybranej vzorke demonštrovať možnosti práce s touto technikou a zhodnotiť, či dokáže táto jednoduchá technika ponúknuť zaujímavé riešenie prospešné pre výsledok aj v dnešnej dobe.