Práce

Tomáš Zumr : Narcis

Autor: Tomáš Zumr
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo:
Rok: 2017

První lidský příběh, ve kterém se objevuje téma virtuální reality. Příběh o hledění do obrazu, který byl a je tvořen námi samými. Příběh o souboji fantazie a reality. Příběh nastavující zrcadlo dnešní době natolik trefně, že se zdá být skutečný. Postava Narcise v sobě ukrývá mnoho. Anglický originál Narkissos v sobě obsahuje kořen slova narkotikum, závislost. Narcis vypráví o neschopnosti dostat se z bludného kruhu a prohlédnout. Symbolika smrti v mladém věku. Mýtus napovídá o lidských maskách, o vnější kráse a vnitřní bolesti. Moderní psy chologie termínem Narcisismus diagnostikuje těžkou psychickou poruchu, z které se je dostat velmi těž ké. Jedna z cest je poznat své pravé já a pochopit své nedokonalosti, jako svou přirozenou lidskou krásu. The first human story in which the subject of virtual reality appears. The story of looking into the picture that was and is made of ourselves. The story about a duel of fantasy and reality. The story setting the mirror to the presence so correctly that it seems to be real. The character of Narcissus is hiding many aspects. The English original Narkissos contains the root of the word narcotic, addiction. Narcissus tells about inability to get out of a vicious circle and go through. Symbolism of death at a young age. Myth tells about human masks, outer beauty and inner pain. Modern psychology by the term Narcissism diagnoses a severe mental disorder that makes very difficult to get out of. One of the way is to get to know your true self and understand your imperfections as your natural human beauty.