Práce

Kaja Rata : One Heart

Autor: Kaja Rata
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Tát a by l vž dy cky hr di na. Znal s poust u př í běhů v mnoha j azy cí ch, by l s i l ný a dokázal t éměř vš echno pos t av i t . T eď, k dy ž vi dí m, j ak se pohy buj e pomal u, t r há mi t o sr dce. Vi dí m, j ak sl ábne, zt r ácí se, a s ní m s pol eč ně můj r odný dům a paměť o něm. Cht ěl a j sem ho pr o sebe z adr ž et v čas e, al e z j i s t i l a j sem, ž e ho z nám pouz e „ odsud“ , z Pol s ka, ze země, k t er á není úpl ně j eho v l ast ní . Ze dne na den zanechal cel ý svůj ž i v ot v Rumunsk u. By l t ehdy v e s t ej ném věk u j ako j á. Vydal i j sme se t edy podél Kar pat , z pol s kýc h Besk y d do údol í ř eky Cer na. Tam, v Bai l e Her cul ane, c hát r aj í c í ch l ázní ch s pov adl ý m l esk em zašl é s l áv y , j sem s pat ř i l a ni č i vou s í l u času, kt er á zasáhl a nej en mého ot ce, j eho ses t r u, kt er á t am ži j e v osamění , al e i c el é t o mí s t o. T ehdy j s em poc hopi l a, j ak v el mi j sou s i podobné obě st r any Kar pat , kt er é kdy si pr oš l i r umunš t í past evc i , aby s e usadi l i pr áv ě v pol s kýc h Bes ky dec h. Spoj uj í nás t r adi c e, z v yk y a l áska k př í r odě. Spat ř i l a j s em t ak é mnoho podob osamění a doš l a j sem k závěr u, ž e nosi t el em pamět i , pr ác e a př esv ědč ení mého ot ce j s em j á s ama, můj s y n a n osi t el em pamět i , pr ác e a př esv ědč ení mého ot ce j s em j á s ama, můj s y n a násl eduj í cí gener ace