Práce

Martin Faltejsek : Role domova v současné české fotografii (od roku 2000)

Autor: Martin Faltejsek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2021

Práce se zabývá tématem domova a otázkou, jaká je jeho role ve fotografi i. Domov je zpracováván ve fotografi i již po desítky let, autor vybírá některé české fotografy druhé poloviny 20. století a krátce prezentuje jejich cykly domovem se zabývající. Následně v detailu analyzuje šest současných autorů, jejichž fotografi cké cykly vznikly mezi lety 2000-2021 a domovu se věnují. Ze zjištěných závěrů pak formuluje východiska pro praktickou část své bakalářské práce

Martin Faltejsek: Role domova v současné české fotografii (od roku 2000) (PDF soubor)