Práce

Piotr Gaska : Estetika válečné fotografie v 21. století

Autor: Piotr Gaska
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2021

V této práci se zabývám estetikou válečné fotografie. Vycházím přitom z teorií dvou francouzských filozofů, Rolanda Barthese a Francoise Soulagese, a doplňuji je kritickým my - šlením Susan Sontag. Abychom pochopili estetiku fotografie 21. století, musíme znát d ějiny válečné fotografie, a proto se v následujících kapitolách budu v ěnovat náčrtem t ěchto d ějin. V této práci vycházím z toho, že fotografie je plnohodnotným um ěním, proto jsem nemohl vynechat úvahy o tom, kdy a jak se jím stala. Jako příklad použiji analýzu díla Jefa Walla. Zm ěny, k nimž došlo ve způsobu fotografování války, nelze pochopit bez širšího kontextu. Spolupráce s agenturami, vliv televize nebo konečn ě zm ěny v samotném vedení války jsou zdrojem tří krizí: estetické, etické a ekonomické.Na základ ě práce Luca Delahaye, Richarda Moose a Lisy Barnard představím tři různé reakce na výše uvedené krize.

Piotr Gaska: Estetika válečné fotografie v 21. století (PDF soubor)