Práce

Kristina Petraturová : Environmentální dokument

Autor: Kristina Petraturová
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Peter Korček
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Environmentální dokument Jedná se o environmentální dokument, který zachycuje přírodní okolí CHKO Žďárských vrchů. O toto prostředí se stará organizace ,,Sdružení krajina”, která vznikla v roce 1997 a pod tímto názvem funguje od roku 2001. Sdružení Krajina vyvíjí činnost v několika hlavních směrech: 1. Péče o krajinu, která zahrnuje pozemkový spolek, kosení luk, vyřezávání náletů, výsadby stromů, budování tůní a péče o ně, obnova stružek, asanační managementy 2. Ochrana živočichů a rostlin - se zaměřením zejména na ohrožené mokřadní druhy rostlin a živočichů a lesní mravence 3. Biologické průzkumy a hodnocení 4. Poradenství a informování veřejnosti Činnost je zajišťována zaměstnanci, členy, dobrovolníky, brigádníky a místními obyvateli. Za řízení činnosti odpovídá ředitel Sdružení Krajina jmenovaný radou. Jejich sídlo se nachází na území CHKO Žďárské vrchy. Tam je také koncentrována podstatná část činnosti v péči o krajinu a práci s veřejností. Sdružení Krajina pravidelně působí na území kraje Vysočina a také kraje Pardubického. Mezi členy a spolupracovníky Sdružení Krajina je i řada přírodovědců, která jim umožňuje udržovat ochranu živočichů a rostlin na odborné úrovni a dále ji rozvíjet. Stabilita a zdraví krajiny kolem nás se nejvíce odráží v rozmanitosti druhů a jednotlivých ekosystémů, které můžeme v krajině najít, v biodiverzitě. Udržení biodiverzity je důležité pro správné fungování krajiny, která takto vyzbrojena dokáže snadněji čelit útokům přírodních živlů i člověka. Dokument zobrazuje : 1. Laguna u Bohdalova na Vysočině - Laguna u Bohdalova je tvořena soustavou pěti tůní v bývalém těžebním prostoru cihelny. Lokalita je v péči Sdružení Krajina od roku 2010. Tůně jsou významným místem pro rozmnožování obojživelníků, vážek, vodních brouků a jiných živočichů. Z vážek se zde vyskytuje řada druhů, nejvzácnějším druhem je vážka jasnoskvrnná. Z významných druhů rostlin se zde vyskytuje v relativně početné populaci rdest alpský. V současné době se sdružení stará o 1,2 ha, které jsou koseny ručně. Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití. Pravidelné odstraňování nežádoucích ryb z tůní (výlovy, vyčerpání vody). Občasné prořezávky náletových dřevin. 2. Křižánky - Ramplovo - Mokřadní louky s výskytem několika ohrožených druhů rostlin, které se nachází nedaleko vrchu Horka v Moravských Křižánkách. Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2015. Sekání podmáčených luk probíhá většinou na podzim, kdy je půda vlhká a dobře kositelná. Tráva se nikam neodváží ale nechá se na místě, kde postupem času zetlí a rozloží se. 3. Krajinu kolem areálu poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého od barokního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela na Zelené hoře - Zde byla obnovena tradice spásání travin ovcemi téměř po dvou stoletích, které mají za úlohu zaštípávat mladé dřeviny a potlačit rozrůstající se třtinu křovištní, která je největším problémem celé plochy okolo kostela a potlačuje ostatní rostliny. Na severozápadních a západních svazích dělají problém rovněž obrůstající dřeviny z původního lesa. A nejprudší části kopce navíc porušuje voda. Právě pastva by mnohé z těchto problému mohla vyřešit. „Nápad s ovcemi podpořily historické prameny. Díky nim se domníváme, že se v minulosti dařilo po dobu asi sta let horu udržovat ve stavu „zeleném“ díky náročné údržbě. Ta se dařila jen díky kombinaci pastvy a kosení lučních porostů,“ popsala historický kontext městská krajinářka Lucie Radilová. Kromě ovcí bude proti rozpínavé třtině křovištní nasazena i rostlina kokrhel luštinec, která na ní parazituje, a tím ji z porostů vytlačuje. 4. Stáda ovcí neudržují jen okolí Zelené hory ale také ostatní louky, které se vyskytují v oblasti Žďárských vrchů. Tyto stáda patří soukromému farmáři panu Bc. Mgr. Milan Daďourkovi, který je také členem Sdružení krajina. Cílem je odchovávat odolné ovce schopné bezproblémové reprodukce v podmínkách celoročního pobytu pod otevřeným nebem s minimem speciálních zásahů. 5. Kromě ovcí se ještě na některých loukách vyskytují koně, kteří plní podobnou funkci jako ovce a také patří farmáři panu Bc. Mgr. Milan Daďourkovi. Téma jsem si vybrala pro můj blízký vztah ke krajině. Krajina vyžaduje velkou starost o ní, sportu práce a údržby. Myslím si, že správná údržba krajiny je rozhodující pro stav počasí, ovzduší, vody a celkové situace v krajině pro normální průběh života bez přírodních katastrof, navíc v době kdy zde máme klimatickou krizi, která způsobuje dlouhotrvající sucha a vysychání krajiny či prudké jarní a letní lijáky a jinde ve světě mnohé další a často horší následky. Domnívám se, že lidé vlivem komerce a globalizace ztratili vztah ke krajině, berou ji za automatickou. Proto environmentální údržbu krajiny považuji za jednu z nejdůležitějších. Lidé léta krajinu zanedbávali a používali ve svůj komerční prospěch.