Práce

MgA. Mgr. Ondřej Durczak : Fotografické publikace severní Moravy a Slezska - Photographic Publications of Northern Moravia and Silesia

Autor: Ondřej Durczak
Teoretická doktorská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Tato disertační práce Fotografické publikace severní Moravy a Slezska vychází z bakalářské práce Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989 a z na ni navazující diplomové práce Propagujme uhlí a ocel! Fotografické publikace o Ostravsku ve 20. století, které byly obhájeny na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 a 2016. Od dokončení diplomové práce bylo na tomto textu dále velmi intenzivně pracováno. Mezi hlavní změny oproti diplomové práci patří: některé původně uvedené publikace byly vyřazeny z rozboru, nové postřehy, přepracování a doplnění u již uvedených knih, došlo k výrazným dílčím reinterpretacím těchto pramenů, několik desítek nově zařazených knih, sledované období bylo posunuto z konce 20. století do současnosti, místní vymezení, ke kterému se publikace vztahují, byla rozšířena na oblast celého bývalého Severomoravského kraje. Byla změněna struktura práce z původních kapitol dle časových etap 20. století na sekce dle charakteru fotografické publikace. Důraz v celé práci je kladen k městu Ostrava, které bylo krajským městem bývalého Severomoravského kraje. Je to navíc rodné a životní město autora této práce, který se mu více než deset let věnuje také ve volné fotografické tvorbě. Předmětem práce jsou fotografické místopisné a další fotografické knihy čerpající z oblasti bývalého Severomoravského kraje, který vznikl v roce 1960. Jedná se o historicky nejrozsáhlejší území, jehož centrálním městem byla Ostrava. Hlavní oporou textů byla analýza, rozbor a popisy jednotlivých titulů, které jsou předmětem této práce. Dalším zdrojem informací byly poznatky získané z rozhovorů s bývalými odpovědnými redaktory fotografických publikací a s fotografy, kteří na knihách pracovali. Byly dohledány a v textech také využity dobové články k nově vydaným knihám. První tři kapitoly práce jsou teoretickým úvodem do tématu československých a místních fotografických knih tří časových etap – období do roku 1947, totalitních československých let 1948–1989 a období po roce 1989. Největší pozornost je věnována druhé časové etapě, v níž se produkce fotografických knih začala dynamicky rozvíjet. Šestice kapitol Fotografické publikace severní Moravy a Slezska, Knihy o městech severní Moravy a Slezska a jejich okolí, Knihy o okresech a kraji severní Moravy a Slezska, Průmysl ve fotografických knihách severní Moravy a Slezska, Krajiny ve fotografických publikacích severní Moravy a Slezska, Umělecké fotografické publikace a katalogy severní Moravy a Slezska se věnují rozboru konkrétních knih vybraných na základě jejich umělecké kvality, ideologického významu nebo důležitosti s ohledem na celý kraj. Příspěvky o knihách jsou doprovázeny reprodukcemi dvoustránek nebo vybraných fotografií z knihy. Poslední kapitola připomíná prostřednictvím stručných medailonů nejvýznamněji zastoupené autory fotografických knih severní Moravy a Slezska. Závěrečné strany práce obsahují seznamy a přehledy. Podstatnou částí je zde chronologicky řazený seznam všech dohledaných fotografických publikací severní Moravy a Slezska s uvedením obálky knihy a základními technickými údaji.

Ondřej Durczak: Fotografické publikace severní Moravy a Slezska - Photographic Publications of Northern Moravia and Silesia (PDF soubor)