Práce

Daria Izworska : Obrazy psychické nemoci v současné fotografii / Images of mental illness in contemporary photography

Autor: Daria Izworska
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Jan Brykczynski
Inventární číslo:
Rok: 2023

Předkládaná práce je věnována způsobům, jakými jsou prostřednictvím fotografi e vyobrazeny osoby s psychickým onemocněním, od počátku a rozvoje klinické fotografi e, přes reportážní, dokumentární, uměleckou až po autoportrétní zpracování. V navazujících kapitolách budou popsány způsoby vnímání psychických chorob ve společnosti, mechanismy stigmatizace, metody prezentace nemocných v médiích a nakonec se soustředíme na analýzu způsobů vyobrazení psychických chorob v současné fotografi i. Přiblížíme si v současné analýze používaný model kategorizace způsobů vyobrazení, který je založen na šesti gramatických osobách (já, ty, on/ona, my, vy, oni) odrážejících v daném vyobrazení odstup fotografující od fotografované osoby. Pojem osobního odstupu je v této práci obzvláště důležitý, protože determinuje vzdálenost autora od psychicky nemocného člověka, přítomnost dialogu mezi ním a hrdinou a ve výsledku i obraz choroby vycházející z dané fotografi cké narace. Předkládaná práce má za cíl popsat sociální kontextualizaci psychických nemocí, přiblížení současných teoretických směrů týkajících se prezentace nemoci a popis jejich fotografi ckých ztvárnění.

Daria Izworska : Obrazy psychické nemoci v současné fotografii / Images of mental illness in contemporary photography (PDF soubor)