Práce

Bc. Hana Grohová : Svět pod kapkou slz

Autor: Hana Grohová
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Dita Pepe
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

V prosinci jsem začala chodit na psychoterapii. Tohle rozhodnutı́ mi trvalo šest let. A pocity, které mě k němu vedly, zažı́vám bezmála dvanáct. Problém byl v tom, že jsem to nikdy nedokázala vyjádřit nahlas, a proto jsem neměla odhodlánı́ svěřit se se svými pocity někomu cizı́mu. Vždycky mi ale pomáhalo to, co je mi nejbližšı́ – text a obraz. V nejtěžších chvı́lı́ch jsem si psala, fotila a uklidňovalo mě to. K podobnému mapovánı́ své terapeutické cesty jsem se uchýlila i před půl rokem. Rozhodla jsem se, že formou vizuálního deníku zachytı́m to, co se ve mně děje. Jak vidı́m svět, když je mi nejhůř, ale i když zažı́vám světlejšı́ chvilky. Pomocı́ obrazu se snažı́m dát smysl všemu, co cı́tı́m, a najı́t východisko, které mi pomůže s nepřı́jemnými pocity bojovat.