Práce

Agáta Hanychová : Jiří Turek. Umění nebo dobře provedená komerce?

Autor: Agáta Hanychová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Pohribný
Inventární číslo: Bc - 399/10
Rok: 2010

Obsahem bakalářské práce s názvem „Jiří Turek. Umění nebo dobře provedená komerce?“ je kritická analýza ţivota a díla současně uznávaného módního fotografa Jiřího Turka a odpověď na otázku, zda je fotografování umění, nebo zda jde pouze o obrazové zachycení objektivní skutečnosti, vycházející z technických moţností fotografických přístrojů. Autorka práce si je plně vědoma, ţe jednoduchá odpověď k této věci neexistuje. Záleţí především na úhlu pohledu, výběru objektu, citovém rozpoloţení a na řadě dalších činitelů, které jsou vzájemně provázeny a dotvářejí tak celkový obraz zachycený ve fotografii. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda Jiří Turek dokáţe produkovat umělecké fotografie nebo se naopak zabývá pouze komercí ve svůj prospěch

Agáta Hanychová: Jiří Turek. Umění nebo dobře provedená komerce? (PDF soubor)