Práce

Pavel Kubeš : Aktuální trendy v pornografické fotografii

Autor: Pavel Kubeš
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 408/10
Rok: 2010

Tato bakalářská práce se zabývá aktuálními žánry a stereotypy v pornografi i. První část se věnuje historii zobrazení erotických a pornografi ckých motivů Dále je pojednáno o jejich vývoji. V další části jsou popsané současné trendy. V poslední části je nastínen další pravděpodobný vývoj.

Pavel Kubeš: Aktuální trendy v pornografické fotografii (PDF soubor)