Práce

Silvia Senčeková : Charakter a funkcia fotografie v rámci performatívneho umenia

Autor: Silvia Senčeková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo: Bc - 418/10
Rok: 2010

Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať akým spôsobom sa vyvýjal vzťah fotografie voči performatívnemu umeniu. Prvá časť práce je preto zameraná na teoretické východiská a prúdy ovplyvňujúce postavenie a úlohu fotografie v rámci performance. Druhá časť práce dopĺňa teóriu o detailenjší pohľad na spôsob spolupráce fotografa s performance umelcom na príklade pracovného vzťahu fotografky Francoise Masson s Ginou Pane. Na záver tretia časť práce uvádza niekoľko ďaľších príkladov, vybraných tak, aby ilustrovali poznatky z prvej kapitoly.

Silvia Senčeková: Charakter a funkcia fotografie v rámci performatívneho umenia (PDF soubor)