Práce

Lenka Sedláčková : Množství lidí denně viděných Fotografické dílo Ivo Loose

Autor: Lenka Sedláčková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 501/13
Rok: 2013

Tato práce je věnována fotografi ckému dílu pražského architekta Ivo Loose. V první části je nastíněna i jeho architektonická tvorba společně s jeho životním osudem. Jeho fotografi cké cykly jsou podrobeny formální i obsahové analýze, jsou srovnávány s tvorbou dalších soudobých fotografů, potažmo fi lmařů, a v náznaku vřazeny i do kontextu dobových událostí. Jedna kapitola je věnována práci s prameny a literaturou a shrnutí autorových výstav. Na závěr jsou publikovány přepsané rozhovory s osobnostmi, které Ivo Loose znaly blíže nebo se zabývaly jeho dílem

Lenka Sedláčková: Množství lidí denně viděných Fotografické dílo Ivo Loose (PDF soubor)