Práce

Juraj Janiš : Martin Štrba - jednou nohou fotograf

Autor: Juraj Janiš
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 504/14
Rok: 2014

Cieľom práce je predstaviť fotografi cké dielo známeho fi lmového kameramana Martina Štrbu a jeho podiel na tvorbe autorov nazývaných Slovenskou novou vlnou, porovnať jeho tvorbu s ostatnými členmi skupiny, zhodnotiť jeho miesto v nej, skúmať motiváciu venovať sa fotografi i napriek štúdiu fi lmovej kamery i príčiny opustenia fotografi ckej tvorby.

Juraj Janiš: Martin Štrba - jednou nohou fotograf (PDF soubor)