Práce

Zuzana Halánová Laurinc : Fotograf Jozef Ondzik

Autor: Zuzana Halánová Laurinc
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 555/16
Rok: 2016

Bakalárska práca s názvom Fotograf Jozef Ondzik analyzuje a zároveň aj tématicky a časovo triedi celoživotné dielo tohto fotografa. Vzhľadom na to, že dodnes nebola vydaná žiadna ucelená monografia, ktorá by podrobným spôsobom spracovala jeho rozsiahlu tvorbu, bola takáto selekcia aspoň čiastočným cieľom tejto práce. Zároveň zasadzuje jeho fotografické práce do kontextu nielen slovenskej, ale aj českej a čiastočne aj svetovej dokumentárnej fotografie. Nosným zdrojom materiálov z ktorých práca vznikla, boli rozhovory s autorom a postupné, aspoň čiastočné, triedenie jeho archívu. Nemenej dôležitým zdrojom informácií boli aj súhrnné odborné publikácie o slovenskej fotografii ako aj jeho vlastné fotografické publikácie a knihy vydané občianskym združením Slovenská dokumentárna fotografie

Zuzana Halánová Laurinc: Fotograf Jozef Ondzik (PDF soubor)