Práce

Marcin Lachowicz : Arkadiusz Gola. Úvod do monografie

Autor: Marcin Lachowicz
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Bc - 618/19
Rok: 2019

V tFto diplomovF pr?ci jsem pWedstavil nivotopisnW pWehled a provedl popis a analWzu vybranFho dJla Arkadiusze Goly. Vztah mezi autorovou tvorbou a dJlem sou8asnWch dokument?rnJch fotografe jsem uk?zal na ZirZJm historickFm a kritickFm pozadJ v8etn= biografie um=lce, vWznamu jeho tvorby v Polsku a jeve vWznamnWch pro vWvoj dokumentu v novFm stoletJ (vliv Institutu tver8J fotografie v Opav= a spole8enskWch i politickWch zm=n). VWsledkem pr?ce je kritick? analWza vybranWch fotografickWch projekte um=lce a odkaze na jeho tvorbu pozorovatelnWch u jinWch um=lce.

Marcin Lachowicz: Arkadiusz Gola. Úvod do monografie (PDF soubor)