Práce

Branislav Štěpánek : Stredoeuropský dom fotografie v Bratislave

Autor: Branislav Štěpánek
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-203/18
Rok: 2018

Stredoeurópsky dom fotografie je neoficiálny názov občianskeho združenia FOTOFO, prvej a najdôležitejšej inštitúcie, ktorá po novembri 1989 začala programovo zastrešovať a rozvíjať nezávislú fotografickú kultúru na Slovensku. Názov sa začal používať po roku 2005, keď FOTOFO získalo do dlhodobého prenájmu budovu v centre mesta s dvoma fotografickými galériami, kanceláriou, knižnicou a fotografickým ateliérom. Združenie organizuje od roku 1992 festival Mesiac fotografie, ktorý každoročne počas novembra prináša do bratislavských výstavných priestorov vyše 30 výstav. Pre slovenskú i európsku fotografickú kultúru má zásadný význam. Predmetom práce je história združenia, počnúc kultúrnou situáciou na sklonku socializmu, sledujúc vznik združenia, jeho organizačnú, výstavnú, vydavateľskú a zbierkovú činnosť a postupnú transformáciu až do súčasnej podoby. Práca uvádza podrobný kvantitatívny a kvalitatívny rozbor dramaturgie Mesiaca fotografie a fotografického časopisu IMAGO vydávaného v rokoch 1995 až 2010. Súčasťou je prehľad knižných i časopiseckých publikácií, na ktorých vydaní sa FOTOFO podieľalo, i prehľad fotografických ocenení, ktoré združenie organizačne zastrešilo. Práca je rozšírením a doplnením vlastnej teoretickej bakalárskej práce, obhájenej na Institutě tvůrčí fotografie FPF SU v Opave v roku 2012.

Branislav Štěpánek: Stredoeuropský dom fotografie v Bratislave (PDF soubor)