Práce

Renata Štěpařová : Karel Kerlicky, nakladatelství KANT a fotografie

Autor: Renata Štěpařová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Otakar Karlas
Inventární číslo: Mg-140/14
Rok: 2014

Ve své diplomové teoretické práci mapuji důvody, které vedly Karla Kerlického k založení nakladatelství KANT. Zabývám se počátky jeho zájmu o fotografi i a polygrafi i, jeho vlastní fotografi ckou tvorbou. Snažím se postihnout principy fungování tohoto nakladatelství v kontextu s knižním trhem u nás i v zahraničí, zajímá mě otázka role obrazové publikace v dnešním světě. Některým vybraným titulům se věnuji samostatně a podrobněji. Chtěla bych, aby moje práce byla holdem záslužné činnosti Karla Kerlického.

Renata Štěpařová: Karel Kerlicky, nakladatelství KANT a fotografie (PDF soubor)